9 Apr 2013

ဂလာန္ေပါရဏာံေပါရဒံါ


ဒုဟ္မဲြလုပ္ပၠီဳ    ဂုဏ္လၛီလုီဒွ္

သမၵိဳဟ္ညးဂွ္ညာတ္   
သမၵိဳဟ္ဇကုဟံြညာတ္

၀ါတ္လၸျပံင္ဂအာင္   
သဿန္ပါင္လၸဂၜိင္နဴမုဟ္

တၜပညာေ၀တ္ကုႝနဲ   
ပူဂုႝသမၜဳီေ၀တ္ကုႝတင္တဲ

စန္ဗုိန